VATSIM-Buchungen
StationZeitLotse
16.07.2024
BOS_GND2200z-0100z1709927
EDDH_TWR1730z-2000z1708555
EDDL_TWR1200z-1700z1042723
EDDL_TWR1800z-2000z1705937
EDDS_DEL1700z-2000z1265378
EDDS_GND1700z-2000z1652108
EDDS_TWR1800z-2000z1375623
EDDV_GND1730z-2000z1671032
EDDW_APP1730z-2000z964097
EDDW_GND1700z-2000z1756898
EDDW_TWR1700z-2000z1484040
EDLW_TWR1700z-2030z1733420
EHEH_APP1730z-1930z1441684
EHEH_GND1730z-1930z1630874
EHEH_TWR1800z-2000z1381377
ESGG_TWR1630z-1930z1720551
LFPG_TWR1830z-2030z1580468
LFSB_GND1800z-1930z1274688
LFSB_TWR1800z-1930z842743
LSGG_TWR1800z-1930z1567586
LSZH_TWR1800z-1930z1707332
ORH_TWR2330z-0230z1617409
WSSS_3_GND0100z-0400z1350198
 
17.07.2024
BDL_APP2300z-0100z1454306
BOS_GND2200z-0100z1709927
EDDH_E_APP1600z-2000z1566784
EDDK_APP1800z-2000z1580788
EDDK_DEL1700z-2100z1714578
EDDK_F_APP1800z-2000z1580788
EDDK_GND1700z-2000z1652108
EDDK_TWR1700z-2000z1634177
EDDM_2_GND1730z-2030z947977
EDDM_NH_APP1730z-2030z1470223
EDDM_N_TWR1730z-2030z1444180
EDDP_S_TWR1830z-2000z1224306
EDDP_TRS_APP1800z-2030z1191881
EDDS_TWR1800z-2000z1375623
EDDV_GND1700z-2200z1658928
EDMM_ALB_CTR1730z-2030z1150978
EDMM_GER_CTR1800z-2030z893438
EHAM_M_TWR1730z-1900z1641488
EHEH_APP1730z-1930z1272924
EHEH_TWR1730z-1930z1549509
EPKK_APP1800z-2000z1500041
ESGG_GND1600z-1800z1415730
ESGG_TWR1600z-1800z1586141
LFMN_APP1900z-2100z1632236
LSGG_APP1800z-1930z1393473
LSGG_TWR1800z-1930z1715027
UNKL_APP1300z-1500z1613908
UNKL_CTR1300z-1500z1625986
UNKL_TWR1300z-1500z1798337
UWWW_APP1700z-2000z1625015
WSSS_DEL1200z-1400z1622916
 
18.07.2024
BOS_GND2200z-0100z1709927
EDDF_N_APP1800z-2000z1434698
EDDS_DEL1730z-1800z1613641
EDDS_DEL1800z-2000z1613641
EDDS_F_APP1700z-2000z1339766
EDDS_GND1730z-2100z1675829
EDDS_STG_APP1800z-2000z1657026
EDDS_TWR1800z-2000z1375623
EDDW_TWR1700z-1900z1396919
EDGG_GIN_CTR1800z-2000z1488616
EFHK_E_APP1700z-2000z1458761
EFHK_E_TWR1700z-2000z1465205
EFHK_GND1700z-2000z1582487
EHAM_M_TWR1730z-1900z1641488
EHAM_N_GND1730z-1900z1557534
EPKK_APP1700z-2000z989852
LFLL_TWR1900z-2100z1469818
ULLL_R_CTR1600z-2000z1527742
UWWW_APP1700z-2000z1625015
 
19.07.2024
BOS_GND2200z-0100z1709927
EDDF_C_TWR1800z-2000z1659497
EDDF_H_APP1800z-2000z1543292
EDDF_L_APP1800z-2000z1336219
EDDF_N_APP1800z-2000z1438611
EDDF_S_APP1800z-2000z1467740
EDDF_W_TWR1800z-2000z1621775
EDDV_GND1730z-2000z1471647
EDDV_TWR1700z-2000z1628219
EDDW_TWR1730z-2000z1396919
EPKK_APP1800z-2000z989852
EPKK_TWR1800z-2000z887863
EVRA_TWR1700z-2100z1624691
 
20.07.2024
BOS_GND2200z-0100z1709927
EFIN_D_CTR1700z-2300z1458761
EFJY_APP1700z-2000z1560247
EFJY_GND1700z-2000z1440666
EHAA_E_CTR1730z-2030z1329108
EHAA_W_CTR1730z-2030z1329108
EHAM_A_APP1730z-2030z1329108
EHAM_DEL1730z-2030z1329108
EHAM_M_TWR1730z-2030z1329108
EHAM_N_GND1730z-2030z1329108
EHAM_P_DEL1730z-2030z1329108
EHAM_P_TWR1730z-2030z1329108
EHAM_S_APP1730z-2030z1329108
EHAM_S_GND1730z-2030z1329108
EHAM_W_APP1730z-2030z1329108
EPKK_APP1800z-2000z1188519
 
21.07.2024
BIKF_APP1600z-1900z1458761
BIKF_GND1600z-1900z1553864
BIKF_TWR1600z-1900z1682994
EDDF_C_TWR1800z-2000z962468
EDDL_APP1500z-1800z1613749
EKVG_I_TWR1600z-1900z1563351
EPKK_TWR1800z-2000z1478097
 
22.07.2024
EDDL_APP1700z-2000z1541976
EDDL_DEL1800z-2000z1705937
EDDL_E_GND1700z-2000z1521216
EDDL_F_APP1700z-2000z1253120
EDDL_TWR1730z-2000z1655065
EDDN_D_APP1730z-2030z1191881
EDDN_FRK_APP1730z-2030z1125821
EDDP_S_TWR1830z-2000z1224306
EDMM_HOF_CTR1730z-2030z940593
EHEH_APP1800z-2000z1460177
EHEH_GND1800z-2000z1581492
LEPA_APP1430z-1730z1631164
 
23.07.2024
EDDF_C_GND1730z-1930z1605761
EDDK_TWR2000z-2100z1634177
EDDS_TWR1800z-2000z1375623
EDDV_GND1730z-2000z1671032
EKCH_A_TWR1800z-2000z1449414
EKCH_W_APP1800z-2000z1562956
 
24.07.2024
BOS_GND2300z-0200z1786113
BOS_TWR2300z-0200z1664386
EDDK_APP1700z-2000z1495699
EDDK_DEL1700z-2000z1634177
EDDK_F_APP1800z-2000z1659497
EDDK_GND1700z-2100z1579658
EDDK_TWR1700z-2000z1659497
EDDM_2_GND1730z-2030z947977
EDDM_N_TWR1730z-2030z1139571
EDDP_S_TWR1830z-2000z1224306
EKCH_A_TWR1800z-2000z1655489
EKCH_W_APP1800z-2000z1338009
EWR_GND2300z-0200z1433742
 
25.07.2024
EDDF_C_TWR1800z-2000z962468
EDDS_DEL1800z-2030z1675829
EDDS_GND1800z-2000z1613641
 
27.07.2024
EDDG_HMM_APP1400z-1900z1336219
EDDL_APP1400z-1900z1336219
EDDL_DEL1400z-1900z1336219
EDDL_E_GND1400z-1900z1336219
EDDL_F_APP1400z-1900z1336219
EDDL_TWR1400z-1900z1336219
EDDL_W_GND1400z-1900z1336219
EDGG_DKB_CTR1400z-1900z1336219
EDGG_GIN_CTR1400z-1900z1336219
EDGG_PAH_CTR1400z-1900z1336219
EDLW_GND1400z-1900z1336219
EDLW_TWR1400z-1900z1336219
EDUU_WUR_CTR1400z-1900z1336219
 
29.07.2024
EDDL_APP1800z-2000z1613749
EDDL_TWR1800z-2000z1705937
EDDN_D_APP1730z-2030z1125821
EDDN_FRK_APP1730z-2030z1191881
EDDP_S_TWR1830z-2000z1224306
EDMM_HOF_CTR1730z-2030z940593
UWKD_APP1600z-1900z1621383
 
30.07.2024
EDDF_C_TWR1800z-2000z962468
EFRO_TWR1700z-1900z1339541
ORH_TWR2330z-0230z1617409
 
31.07.2024
EDDK_APP1700z-2000z1433041
EDDK_DEL1700z-2000z1652108
EDDK_GND1700z-2100z1714578
EDDP_S_TWR1830z-2000z1224306
EKCH_A_TWR1800z-2000z1745220
EKCH_W_APP1800z-2000z1338009
 
01.08.2024
EDDS_DEL1800z-2030z1675829
EDDS_GND1800z-2000z1689317
EDDS_TWR1800z-2000z1583054
 
02.08.2024
EDDF_C_TWR1700z-2100z962468
 
05.08.2024
EDDL_TWR1730z-2000z955469
EDDN_FRK_APP1730z-2030z1125821
EDDP_S_TWR1800z-2000z1224306
EDMM_HOF_CTR1730z-2030z940593
 
07.08.2024
EDDK_GND1700z-2100z1714578
EDDP_S_TWR1830z-2100z1224306
 
08.08.2024
EDDS_DEL1800z-2000z1612272
EDDS_GND1800z-2000z1689317
 
09.08.2024
EHEH_APP1730z-1900z1441684
 
11.08.2024
EDDF_C_TWR1800z-2000z962468
 
12.08.2024
EDDN_D_APP1730z-2030z1125821
 
15.08.2024
EDDS_DEL1800z-2000z1689317
EDDS_GND1800z-2000z1612272
 
19.08.2024
EDDN_FRK_APP1730z-2030z1125821
 
20.08.2024
LSAZ_S_CTR1800z-2000z1276058
 
22.08.2024
EDDS_DEL1800z-2000z1689317
EDDS_GND1700z-2000z1738282
 
25.08.2024
EDDF_C_TWR1800z-2000z962468
 
28.08.2024
MDT_GND2300z-0200z1519070
MDT_SW_APP2300z-0200z1668891
MDT_TWR2300z-0200z1739874
RDG_GND2300z-0200z1760348
RDG_TWR2300z-0200z1634617
 
29.08.2024
EDDS_DEL1800z-2000z1265378
EDDS_GND1800z-2000z1612272
 
05.09.2024
EDDH_E_GND1800z-2100z1459636
EDDH_TWR1800z-2100z1642809
EDDS_GND1800z-2000z1265378
 
06.01.2026
EDDF_C_GND1400z-1600z10000010
 
05.02.2026
LYNI_TWR0100z-0300z1431166
Stand: 16.07.2024/04:01z